Rodo

Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Broker TLP Sp. z o.o. informuje:

I. Administratorem danych osobowych jest Broker TLP Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku przy ul. Górnej 6, wpisany do rejestru przedsiębiorcówprowadzony przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIV Wydział KRS pod numerem KRS 0000772059, NIP 5322081739, Regon 382577344.

II. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: biuro@brokertlp.pl lub pisemnie pod ww. adres

III. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 1. wykonania zlecenia w zakresie czynności brokerskich określonych w stosownych przepisach o dystrybucji ubezpieczeń, o ile takie zlecenie zostało przez Panią/Pana udzielone – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), ewentualnie również art. 9 ust. 2 lit. f)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 2. wykonania czynności brokerskich określonych w stosownych przepisach o dystrybucji ubezpieczeń, na zlecenie podmiotu, który przekazał nam Pani/Pana dane – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 3. wykonania czynności brokerskich określonych w stosownych przepisach o dystrybucji ubezpieczeń, na zlecenie podmiotu, który przekazał nam Pani/Pana dane, wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia istnienia bądź nieistnienia odpowiedzialności za szkodę lub zdarzenie, ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania, bądź innego świadczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 4. wykonania obowiązków wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy cywilno-prawnej bądź innej umowy wymagającej prowadzenia dokumentacji w sprawie rozliczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 5. wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z podmiotem, który przekazał nam Pani/Pana dane – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 6. marketingu usług własnych, w szczególności oferowania usług brokerskich lub innych usług w zakresie prowadzonej przez nas działalności – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

IV. W przypadkach wskazanych w pkt III. 2) i 3) powyżej Broker TLP Sp. z o.o. pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratorów – podmiotów będących klientami Broker TLP Sp. z o.o., którzy powierzyli mu przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania czynności brokerskich;

V. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania czynności zleconych przez Panią/Pana lub podmiot, który przekazał nam Pani/Pana dane;

VI. Źródłem danych w przypadkach wskazanych w pkt III. 2), 3), 5) i 6) powyżej jest inny administrator, który powierzył nam przetwarzanie Pani/Pana danych, a także inne ogólnodostępne rejestry, w tym strony www;

VII. Pani/Pana dane:

 1. mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom zaangażowanym do realizacji celów wskazanych w pkt III;
 2. nie będą przez nas przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy);
 3. nie będą przez nas poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki;
 4. będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy – wykonania czynności zleconych przez Pana/ Panią bądź podmiot, który przekazał nam Pani/ Pana dane, w szczególności do dnia ostatecznego zamknięcia spraw zgłoszonych roszczeń – dotyczy przypadków wskazanych w pkt III. 1), 2), 3), 4) i 5);
 5. będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów – dotyczy przypadku określonego w pkt III. 6)

VIII. Pani/Pana prawa:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania; ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w ogólnym rozporządzeniu, w szczególności z uwagi na konieczność ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 2. Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – dotyczy przypadków wskazanych w pkt III. 2), 3) i 5);
 3. Ma Pani/Pan również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim – dotyczy przypadku pkt III. 6);
 4. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych – dotyczy przypadków wskazanych w pkt III. 1) i 4);
 5. W razie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Zacznij już dzisiaj

Nie jesteśmy związani z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym przez co nasi Klienci mają pewność, że współpraca z Broker TLP to bezstronność w podejmowaniu działań i szukaniu najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na ich rzecz.

Bezpłatne spotkanie